Overslaan en naar de inhoud gaan
S-blog Een blog van Nationaal
Een blog van De Voorzorg
Armoede in België ontcijferd
Armoede? Dat lijkt voor velen ver van hun bed. Een fenomeen van verre landen, waar sociale vangnetten schaars zijn. Toch is armoede geen exclusief verschijnsel van ‘derdewereldlanden’, maar ook van ‘bij ons om de hoek’. 6 verrassende vaststellingen uit de Belgische armoedebarometer ...
Samen 03.12.2018
15,9 % van de Belgen loopt het risico in armoede te belanden
  1. Meer dan 157 000 Belgen deden in 2017 een beroep op de voedselbanken. Dat aantal zit in de lift. Een jaar eerder waren het er 14 000 minder.  
  2. In België bedraagt het risico om in armoede te belanden 15,9 % (2017). Dit percentage steeg voor het 3de jaar op rij. In Vlaanderen is die trend echter omgekeerd. Hier bedroeg het armoederisico 9,8 % in 2017. In België bedraagt het risico om in armoede te belanden 15,9 % (2017). Dit percentage steeg voor het 3de jaar op rij. In Vlaanderen daalt het risico wat, maar in Wallonië en Brussel is het armoederisico fors aan het stijgen.  
  3. In Vlaanderen ontvingen 39 173 mensen eind 2017 een leefloon. Dat zijn er 8000 meer sinds 2014.  
  4. Bijna 50 % van de werklozen loopt het risico om in armoede te belanden (2017). Sinds 2007 steeg dat risico van 35 naar 50 %. Tegelijkertijd verandert het armoederisico van werkenden amper. 5 % van de werkenden loopt een risico om in armoede te belanden (2017): dat zijn er ongeveer 230 000.  
  5. 51,5 % van de laaggeschoolden is aan het werk (2017). Hoe hoger de scholingsgraad, hoe groter de kans op een job. Investeren in onderwijs is dan ook de beste manier om mensen uit de armoede te halen. De werkzaamheidsgraad voor hooggeschoolden steeg van 85,7 % in 2006 tot 87,2 % in 2017. De werkzaamheidsgraad voor laaggeschoolden daalde in die periode van 52,2 % naar 51,5 %.  
  6. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (2018) sterft een laaggeschoolde Vlaming gemiddeld 7,5 jaar vroeger dan een hooggeschoolde. Laaggeschoolden leven 11 jaar (diploma lager onderwijs) tot 18 jaar (geen diploma) minder lang in goede gezondheid dan hooggeschoolden. Wie arm is, heeft het moeilijk om naar de (tand)arts te gaan. Sinds 2013 stellen ongeveer 260 000 personen of 4 % van de Vlaamse bevolking hun zorg om financiële redenen uit.
Meer gezinnen wonen goed voor betaalbare prijzen

Wat vangen we ermee aan?

Deze 11de armoedebarometer bevestigt het beeld van voorgaande jaren. Het is een signaal dat een ander beleid nodig is: een beleid dat van armoede prioriteit maakt. Armoedebestrijding vraagt volgens de auteurs van de armoedebarometer een volgehouden inspanning van alle beleidsverantwoordelijken en op alle beleidsniveaus. Het huidige ‘jobs, jobs, jobs’-discours en het discours van de ‘slechte arme’ bieden volgens hen geen antwoord op de stijgende of diepere armoede.

Armoedeorganisaties, welzijnsorganisaties, middenveld, vakbonden en ziekenfondsen hebben ruim 10 jaar geleden de Decenniumdoelen opgesteld. Daarmee willen ze om armoede zichtbaar te maken en op het politieke forum te brengen. Het doel is om armoede in 10 jaar te halveren. De Decenniumdoelen blijven relevanter dan ooit:

1. Elk gezin heeft een volwaardig inkomen

Ongeacht de samenstelling heeft elk gezin minstens een inkomen dat de Europese armoededrempel bereikt.

2. Meer gezinnen hebben werk

Het Decenniumdoel beoogt de halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt. Waardig werk hebben is een hefboom tegen armoede. Niet zomaar elk werk, maar werk dat zorgt voor een volwaardig inkomen en voor erkenning door de samenleving.

3. Meer gezinnen wonen goed voor betaalbare prijzen

Een goede en betaalbare woning is een zorg van elk gezin. Het Decenniumdoel beoogt de toename van minstens 75 000 sociale huurwoningen.

4. Meer jongeren hebben een toekomst na de school

De school bereidt jongeren voor op de samenleving. Wie laaggeschoold uit de school stapt, heeft veel meer kans om in armoede te leven, geen werk te vinden, minder gezond te zijn … Het Decenniumdoel is ambitieus: een daling tot 3 % laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren en dat in alle onderwijsvormen.

5. Meer gezinnen kunnen naar de dokter of de tandarts

Arm maakt ziek. Laaggeschoolden hebben bovendien minder kennis over gezond leven. De gezondheidskloof tussen rijk en arm is een feit. Het Decenniumdoel beoogt de halvering van de gezondheidskloof.

6. Elk gezin voelt zich thuis in België

Het Decenniumdoel wil dat mensen in armoede hun netwerken kunnen verbreden. Op een meer gelijkwaardige wijze deelnemen in de samenleving. Op gelijke voet staan met anderen.

7. Een halvering van de armoede

De Decenniumdoelen streven naar een halvering van de armoede. De bovenstaande doelen dragen elk op hun manier een steen bij aan die algemene doelstelling.

15,9 % van de Belgen loopt het risico in armoede te belanden
Komaf met armoede
Op 16 februari 2019 laten we onze stem horen en dagen we politici uit om van armoede een prioriteit te maken. Op een grote bijeenkomst in Brussel bepalen we allemaal samen welke voorstellen onze speerpunten worden. Schrijf je in en noteer alvast 16 februari in je agenda!
Schrijf je in voor de campagnedag
Home
Welkom op de S-blog
Welkom!
Kies jouw regio zodat je altijd verhalen te zien krijgt die voor jou relevant zijn.